TOVAR V AKCII

naša cena 4,80 EUR (118,79 CZK)
skladom
naša cena 3,72 EUR (92,06 CZK)
skladom

 

 

 


Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu VINTAGE- DEKORÁCIE

 

Obchodné podmienky

Článok I

Všeobecné ustanovenia

1. Predávajúci je obchodnou spoločnosťou, podnikajúcou pod názvom Peter Koppal, so sídlom A.Moyzesa 70, Kláštor pod Znievom, IČO: 37135899, DIČ: SK1041167402, zapísanou v Okresný úrad Martin Číslo živnostenského registra: 403-21047, e-mail: dagmar.koppalova@gmail.com (ďalej ako „Predávajúci“).

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného Predávajúcim na internetovej stránke www.vintage-dekoracie.sk (ďalej ako „Kupujúci“).

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.vintage-dekoracie.sk, ktorý prevádzkuje Predávajúci (ďalej ako „internetový obchod“).

4. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom internetového obchodu medzi Predávajúcim a Kupujúcim. 

Peter Koppal

IČ 37135899

DIČ SK1041167402

A.Moyzesa 70

03843 Kláštor pod Znievom

Okresný úrad MartinČíslo živnostenského registra: 403-21047

Dozorný orgán

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1

Článok II

      Kúpna zmluva a spôsob jej uzatvárania, nakupovanie

 

1. Kúpnou zmluvou sa rozumie kúpna zmluva, uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim v súlade s týmito VOP, ktorej predmetom je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar na základe objednávky Kupujúceho, ponúkaný v inernetovom obchode Predávajúceho a tomu zodpovedajúci záväzok Kupujúceho takto objednaný tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu (ďalej ako „kúpna zmluva“).

2. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim je zaslanie objednávky Kupujúcim Predávajúcemu, a to vo forme e-mailu alebo vo forme vyplneného a odoslaného formulára, ktorý je dostupný na stránkach internetového obchodu (ďalej ako „objednávka“). Uskutočnením objednávky Kupujúci zároveň vyslovuje súhlas s týmito VOP. Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému Predávajúceho odoslané Kupujúcemu sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Odoslaním objednávky Kupujúci zároveň Predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 10a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“).

3. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom záväzného akceptovania objednávky Predávajúcim, a to e-mailom zaslaným potvrdením o akceptovaní objednávky označeným ako potvrdenie objednávky (ďalej ako „potvrdenie objednávky“). Potvrdenie objednávky obsahuje identifikačné údaje Predávajúceho (názov, sídlo, IČO, zápis v Obchodnom registri apod.), špecifikáciu tovaru (názov, vlastnosti, množstvo), ktorý je predmetom kúpy podľa kúpnej zmluvy, údaj o cene tovaru, prípadne aj o cene iných služieb (napr. doprava tovaru), miesto dodania tovaru, prípadne iné údaje potrebné pre riadne dodanie objednaného tovaru.

4. Kupujúci je oprávnený objednávku zrušiť bez udania dôvodu do doby doručenia potvrdenia objednávky Predávajúcim, a to písomne, pričom postačuje forma e-mailu. V oznámení o zrušení objednávky je Kupujúci povinný uviesť meno, svoju e-mailovú adresu a popis objednaného tovaru. V prípade, že Kupujúci zaplatil Predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, Predávajúci vráti Kupujúcemu už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 15 dní odo dňa zrušenia objednávky Kupujúcim.


Nakupovanie

 

V našom internetovom obchode www.vintage-dekoracie.sk môžete nakupovať po zaregistrovaní sa alebo aj bez registrácie. Výhoda nákupu po zaregistrovaní spočíva v tom, že:

· získate informácie o stave vybavovania Vašej objednávky,

· prehľad všetkých doteraz nakúpených výrobkov,

· pravidelné informácie o novinkách a akciách, ktoré Vám budú zasielané na Vami uvedenú mailovú adresu ak si to budete želať.


V prípade, že budete nakupovať bez zaregistrovania budete musieť opätovne zadať svoje kontaktné údaje a miesto doručenia tovaru, a taktiež nebude mať možnosť sledovať spracovanie Vašej objednávky.

Preto prosím uvádzajte správne a úplné telefónne číslo, aby sme Vás vedeli o akejkoľvek nejasnosti kontaktovať.

                                                                                                                              

  Článok III

Práva a povinnosti Predávajúceho

 

1. Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu na základe potvrdenia objednávky tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne, tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

2. Predávajúci je povinný odovzdať Kupujúcemu v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru ako aj doklady požadované v zmysle platnej právnej úpravy (napr. návod na použitie v slovenskom jazyku, záručný list, daňový doklad apod.).

3. Predávajúci má právo, aby mu Kupujúci riadne a včas uhradil kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka Predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej ako „kúpna cena“).

                                                                                                                     

                                                                                                           Článok IV                                                                                                      

 Práva a povinnosti Kupujúceho

1. Kupujúci má právo na dodane tovaru v množstve, kvalite, termíne a na mieste dohodnutom v potvrdení objednávky.

2. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar.

3. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu spolu s cenou za doručenie tovaru, a to v dohodnutej lehote splatnosti.

4. Kupujúci je povinný potvrdiť prevzatie tovaru svojim podpisom, prípadne podpisom ním poverenej osoby, na dodacom liste.

                                                                                                                      Článok V                                                                                                                 

                                                                                                               Dodacie podmienky                                                                                                        

 

1. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v zmysle potvrdenia objednávky Kupujúcemu do 15 dní odo dňa potvrdenia objednávky a v prípade bezhotovostnej úhrady kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho do 15 dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodli inak. Miestom dodania je miesto uvedené v potvrdení objednávky Predávajúcim, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodli inak.

2. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v množstve a kvalite, v akej si Kupujúci tovar objednal, a to na základe informácii uvedených na stránke internetového obchodu. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.

3. Kupujúci je povinný prevziať dodaný tovar v mieste dodania podľa potvrdenia objednávky. Po uplynutí 14 dní odo dňa, kedy bol Kupujúci povinný tovar prevziať, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

4. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal ihneď po dodaní. Ak Kupujúci zistí, že tovar alebo jeho obal je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi tovaru a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. Ak Kupujúci zistí, že dodaný tovar je poškodený, je povinný vyhotoviť záznam o povahe a rozsahu poškodenia tovaru, pričom správnosť tohto záznamu potvrdí svojim podpisom dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže Predávajúci následne odstrániť vady tovaru, poskytnúť zľavu  na tovar alebo dodať kupujúcemu nový tovar v prípade, že ide o vady neodstrániteľné.

5. Ak Predávajúci nedodá Kupujúcemu objednaný tovar podľa bodu 1 tohto článku, je Kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 15 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy Predávajúcemu.

Článok VI

Objednávanie tovaru, ceny, dostupnosť

Objednať  tovar si môžete kliknutím na tlačidlo "Objednať" resp. "Vložiť do košíka" a tovar Vám bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť, alebo pokračovať v nakupovaní. V prípade, že si budete chcieť zmeniť počet objednávaných kusov môžete tak urobiť v nákupnom košíku a po zmene nezabudnite aktualizovať košík (stlačením príslušného tlačidla). Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli. Zároveň bude vaša objednávka archivovaná v sekcii história objednávok, do ktorej budete mať prístup len Vy po prihlásení.

Pri zadaní platby vopred: Ak objednaný tovar neuhradíte do 7 dní, objednávka bude automaticky zrušená a rezervovaný tovar bude vrátený späť na sklad. Na daný tovar sa už nebude ďalej vzťahovať rezervácia.

Pri objednávke vyššej ako 200€, taktiež pri nábytku a sekcie Lampy TIFFANY, požadujeme úhradu celej sumy vopred na účet.Ceny

Pri každom vystavenom tovare je uvedená aktuálna cena s 20% DPH za kus ak nie je uvedené inak. V tejto sume nie je zahrnutá suma za dopravu. Sme platcami DPH.

Dostupnosť

Dostupnosť je uvedená pri každom tovare osobitne. Pri jej určovaní vychádzame z dodávateľských skúseností v našom klasickom obchode, ako aj z aktuálnej dostupnosti u dodávateľov. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 210 pracovných dní.

Tovar Clayre&Eff vozíme priamo z Holandska, preto dostupnosť môže varírovať a nemusí byť presná,  taktiež dodávateľ nemusí mať tovar aktuálne skladom  a bohužiaľ overiť si to vieme až na mieste v Holandsku. V takých prípadoch obyčajne kontaktujeme zákazníka či nemá záujem o tovar podobný, alebo či je ochotný počkať dlhšie na jeho dodanie, alebo či si praje vystornovať ho z objednávky.

Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň. Ak je pri tovare po kliknutí na položku napísané "skladom - ihneď k dispozícii" znamená to, že tovar je u nás na sklade a ihneď pripravený k odberu. Všetok tovar, ktorý ponúkame nie je skladom na Slovensku, niektorý je skladom v Holandsku,  alebo v Anglicku, takže dostupnosť, môže byť dlhšia, obyčajne do 3 týždnov od objednania.

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Ručíme  zákazníkovi za:

dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom

 

Náš obchod nenesie zodpovednosť za:

 

1. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

 

Odporúčame viditeľne poškodený balík (natrhnutý, obliaty, zdeformovaný a pod.) nepreberať.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo podľa občianskeho zákonníka 102/2004 Zákon na ochranu spotrebiteľa pri predaji na diaľku, odstúpiť od zmluvy a to do 14 dní od prevzatia tovaru.
Ak sa tak rozhodne, kontaktuje predajcu, že žiada o odstúpenie od zmluvy, uvedie číslo objednávky, meno a dátum nákupu. Uvedený tovar pošle späť v uvedenej lehote na adresu predávajúceho: Vintage-dekoracie, Peter Koppal, A.Moyzesa 70, 03843 Kláštor pod Znievom
Vrátené zásielky nebudú prijaté na dobierku. Odporúčame poslať tovar ako poistenú zásielku a
zvoliť vhodný obal, pretože predajca neručí za prípadnú stratu či poškodenie zásielky pri preprave.
Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru.

Predávajúci vracia peniaze rovnakým spôsobom, ako použil zákazník pri platbe, ak sa ten nedohodne s predávajúcim inak.

 

 

Tovar posielajte riadne zabalený a poistený.

Vzhľadom k charakteru ponúkaného tovaru (porcelán, sklenené doplnky a pod) odporúčame otvoriť zásielku bezprostredne po prevzatí a prekontrolovať, či nie je tovar poškodený aj keď obal poškodený nie je.
Ak k tejto nepríjemnej situácii dôjde, informujte nás bezodkladne (najneskôr však nasledujúci pracovný deň) o vzniknutom stave prostredníctvom emailu. Situácia bude vyriešená v najkratšom možnom čase.

Článok VII


Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, čo najskôr nás prosím kontaktujte a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní rovnykým spôsobom akým ste nám tovar uhradili.

Vrátenie tovaru :

Všetok tovar zakúpený v internetovom obchode www.vintage-dekoracie.sk môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar je potrebné doručiť na našu adresu (na vlastné náklady). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z.z.). Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. O prijatí balíka Vás budeme informovať a sumu za tovar Vám vrátime do 14 dní.

Kupujúcemu vraciame aj poštovné do výšky najlacnejšej formy dopravy, ktorú ponúkame v obchode.

V prípade, že si želáte vymeniť u nás zakúpený tovar za iný tovar z nášho obchodu, radi Vám vyhovieme, pričom poštovné, za nový vymenený tovar, je na vlastné náklady zákazníka.

Článok VIII

   Reklamovanie tovaru (Reklamačný poriadok)

Zodpovednosť za vady, zodpovednosť zo záruky, reklamácie:

 

1. Predávajúci je zodpovedný za vady tovaru a Kupujúci je povinný vady tovaru bezodkladne reklamovať u Predávajúceho.

2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok Predávajúceho, ktorý je súčasťou týchto VOP. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. Záručná doba je 24 mesiacov a plynie odo dňa prevzatia tovaru. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru u Predávajúceho.

3. Kupujúci je oprávnený uplatniť si u Predávajúceho svoje nároky zo záruky len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený v internetovom obchode Predávajúceho.

4. Kupujúci je povinný vykonať pri prevzatí tovaru prehliadku tovaru po doručení, pričom ak tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád nezistených pri tejto prehliadke len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

5. Počas plynutia záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu Predávajúcemu spolu so záručným listom a dokladom o kúpe.

6. Kupujúci je oprávnený v súlade s ustanovením § 18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa uplatniť reklamáciu u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť alebo priamo u Predávajúceho. Určenou osobou je Dagmar Koppalová, A.Moyzesa 70, 038 43 Kláštor pod Znievom,  mail: dagmar.koppalova@gmail.com  (ďalej ako „určená osoba“).

7. Deň uplatnenia reklamácie ja zároveň dňom začatia reklamačného konania. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla Predávajúceho najneskôr pri uplatnení reklamácie, ak Predávajúci alebo určená osoba neurčí inak.

8. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí, inak Kupujúcemu zaniká právo na bezplatné odstránenie vady.

9. Predávajúci alebo určená osoba vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru, a to vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, pritom je povinný v potvrdení označiť vady tovaru a poučiť Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovenia § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď a ak to nie je možné, musí sa potvrdenie doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať upletnenie reklamácie iným spôsobom.

10. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ustanovenia § 622 a§ 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je Predávajúci alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ustanovenia § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa začatia reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch môže reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O spôsobe určenia reklamácie je Predávajúci povinný vydať Kupujúcemu písomný doklad do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

11. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu niektorým z nasledujúcich spôsobov:

    a) odovzdaním opraveného tovaru - Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

    b) výmenou tovaru - kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci. alebo ak sa vada tsúčasti veci. výmenu súčasti, ak tŕedu nevziknúnneprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

    c) vrátením kúpnej ceny tovaru -predávajúci môže vžy damiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné tažkosti

    d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru 

    e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia, alebo

    f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

12. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť nároky z vád, o ktorých bol Predávajúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy upozornený alebo o ktorých musel vedieť s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola kúpna zmluva uzavretá.

13. Nárok Kupujúceho z vád zaniká:

    a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva tovaru alebo dokumentácie tovaru,

    b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

    c) uplynutím záručnej doby tovaru,

    d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim,

    e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu,

    f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

    g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými na území Slovenskej republiky,

    h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

    i) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosferickou eletrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

    j) zásahom neoprávnenej osoby.

14. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ustanovenia § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ustanovenia § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

Právo odstúpiť od kúpnej zmluvy

 

1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku“). Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. 

 

Poučenie v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku:

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (listom zaslaným poštou na adresu A.Moyzesa 70, 03843 Kláštor pod Znievom alebo e-mailovou správou zaslanou na adresu dagmar.koppalova@gmail.com  Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete nižšie v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Ak využijete svoju možnosť zaslať oznámenie o odstúpení e-mailovou správou, jeho prijatie Vám bezodkladne po jeho prijatí potvrdíme spätne e-mailovou správou. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

V prípade odstúpenia od zmluvy ste povinný tovar zaslať späť Predávajúcemu na adresu A.Moyzesa 70 03843 Kláštor pod Znievom. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovovaru.

Článok IX

Nároky Kupujúceho z vád tovaru

 

1. V prípade, ak ide o vadu tovaru, ktorá je odstrániteľná, má Kupujúci právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Namiesto odstránenia vady môže Kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 

Ak chcete doručený tovar reklamovať, nakoľko prišiel poškodený, bezodkladne nás prosím kontaktujte. Dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: reklamovaný-poškodený tovar, po uznaní reklamácie Vám vymeníme kus za kus, prípadne za iný, ktorý si vyberiete, alebo vám do 30 dní vrátime peniaze prevodom na účet alebo poštovou poukážkou. Vybavenie reklamácie môže byť aj vyplatením zľavy alebo opravou.

Stiahnite si reklamačný list (súbor, ktorý sa nachádza pri tomto dokumente) a vyplnte ho.

Alternatívne riešenie sporu a riešenie sporov online

 

Vážení zákazníci,

 

informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

 

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

 

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na (dagmar.koppalova@gmail.com).

 

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na dagmar.koppalova@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Newsletter

Pri registrácii si môžete vybrať, či chcete od nás dostávať pravidelné informácie o novinkách, akciách a zľavách na vybrané druhy tovaru.

Na akékoľvek otázky, nejasnosti a pripomienky vám radi odpovieme.

Ochrana osobných údajov

 

1.    Ochrana osobných údajov

1.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

1.2.  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

1.3.  Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

1.4.  Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.5.  Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

1.6.  Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZnOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) ZnOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 ZnOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

1.8.  Právo kupujúceho možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. d) a e) ZnOOÚ, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

1.9.  Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

 • spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) na účely priameho marketingu.

1.10.  Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať

 • voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 • a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa § 21 ods. 3 ZnOOÚ. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke kupujúceho, ktorá je obsahom zmluvy, alebo kupujúcemu bolo na základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.

1.11.   Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mala podľa ZnOOÚ môže uplatniť blízka osoba. Požiadavky kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. a), d) až f) ZnOOÚ splní predávajúci bezplatne. Informácie podľa § 20 ods. 1 písm. b) a c) ZnOOÚ predávajúci poskytne kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Predávajúci vyhovie požiadavkám kupujúceho podľa § 20 ZnOOÚ a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

1.12. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely doručenia tovaru prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

 • Slovenská pošta, a.s., Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124
 • prepravca ReMax Courier Service, spol. s r.o., Albina Brunovskeho 6, 841 05 Bratislava
 • prepravca DHL Parcel Slovensko spol. s r.o., So sídlom Na pántoch 18, 831 06 Bratislava-Rača

 

1.14. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.

 

 
ZmJiMTc